Besiktning

Exempel på tjänster


Konditionsbesiktning

Skadebesiktning

Säkerhetsbesiktning

Värdering

Hur går en besiktning till?

En auktoriserad besiktningsman följer i stort föreningens standard och dokumenterar enligt standardprotokollet så långt som möjligt.

Är båten vinterförvarad på land och täckt med presenning eller liknande, är det begränsade möjligheter för besiktning av däck och andra delar som fribord mm. Finns lös utrustning ombord ska den vara stuvad så att den inte försvårar åtkomst till båtens olika utrymmen.

Av praktiska skäl bör besiktningen starta på land och båten ska vara torr för att kunna göra fuktmätning, vilket brukar kräva några dagars torktid. I vissa fall kan det vara nödvändigt att avlägsna bottenbehandling punktvis vid fuktmätning. Om båten ska sjösättas igen kan det vara bra om det finns lite bottenfärg tillhands.

Normalt startar besiktningen med att på plats skriva ned data och uppgifter om båten, historik, ägarskap mm.

Fuktmätning av skrov och däck och bottenbesiktning ska normalt utföras först. Sedan kan båten sjösättas och resten av besiktningen göras i sjön.

Besiktningsmannen besiktigar alla funktioner enligt det överenskomna uppdraget och dokumenterar skicket enligt en skala 0 till 3.

0 = Kontrollerat utan anmärkningar. Uppfyller vedertagen tillverkningspraxis och kvalitet för båttyp och ålder.

1 = Slitage, skönhetsfel, åldersförändring. Mindre bra utförande. Mindre bra praktisk utformning.

2 = Reparation rekommenderas.

3 = Reparation krävs. Skadan kan vara eller bli en fara för sjösäkerheten, alternativt försämra andrahandsvärdet.

Segel och rigg bedöms okulärt. Om provsegling är önskvärd ska detta avtalas med besiktningsmannen. Provkörning av motor(er) måste ske i sjön under last så att motorns skick och prestanda kan bedömas. Under vintertid och på land kan inte detta moment ingå.

När besiktningsmannen har gjort besiktningen skriver han sina anteckningar, fotograferar och inhämtar annan information. Om uppdragsgivaren är närvarande kan han be om en muntlig konsultation med genomgång av resultatet med råd och övriga synpunkter om båten, vad han eventuellt måste göra och hur han kan gå vidare. Det skriftliga protokollet bör normalt vara klart inom en vecka.

Protokollet innehåller följande rubriker
  • Botten och skrov utvändigt
  • Däck och utvändig utrustning
  • Invändig utrustning och inredning
  • El-installation och navigationsinstrument (dock ej fininställning, kontroll funktion endast)
  • Säkerhetsutrustning
  • Motor och motorinstallation okulärbesiktning
  • Provkörning med kontroller
  • Rigg (segelbåt)